Психологическите изследвания се провеждат с цел проверка и оценка на психологическата
годност на изследваното лице. Изследването измерва дали качествата на кандидата съответстват с
изискванията към желаната за продобиване категория - C , C1, D, D1 или професионална група -
таксиметров водач . Чрез психологичното изследване се изготвя вероятна прогноза на
психологическата годност на кандидата, която е валидна за 3 годишен период от датата на
провеждане на психологичното изследване.
Психологическото изследване е необходимо за следните водачи на превозни средства:
• За придобиване на категориите С, D и подкатегории С1 и D1, Ттб (Тролейбус), Ттм
(Трамвайна мотриса).
• За придобиване на правоспособност, след като е отнета шофьорската книжка, поради
отнемане на контролните точки; (чл. 157 ал.4 от ЗДвП)
• За шофьори на таксиметров автомобил.
• За професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари.
• При временно отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква
"а" от ЗДвП.
• За водачи, лишени от право за управление на МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП или
основание чл. 343 от Наказателния кодекс.
• За дългосрочно пребиваващи чужденци в България и български граждани с
чуждестранно свидетелство за управление на МПС, когато по чл. 162, ал. 4 ЗДвП
свидетелството се заменя с българско.

Етапи на провеждане на теста

Психологическото изследването се провежда в три етапа. Преди всеки етап психологът дава
подробни инструкции и запознава изследваните лица с начина на самото провеждане на
изследването.

І част – Тестова

1. Самостоятелно попълване за определено време на тестови бланки, изследващи възприятия,
внимание, бдителност, памет, мислене .
2. Попълване на въпросници, изследващи самоконтрол, дисциплинираност, отговорност,
самооценка и пр.

ІІ част – Индивидуална работа с апарат

Прави се изследване на реакциите посредством апарат със светлинни и звукови
сигнали. Преди да започне изследването на реакциите, изследваното лице има право
да се упражни , като еднократно му се подават стимулите от психолога.

ІІІ част – Индивидуална беседа с психолога
Беседа – свободен разговор с психолога, за да бъде получена допълнителна информация за
качествата, необходими за съответната категория или професионална група.

Записване за психологическо изследване

Психологическите изследвания се извършват в лабораторията всеки работен ден от 08,45 и
11,00 ч. Необходимо е предварително записване, което да се извърши най-късно 24 часа
преди изследването на тел: 064/909094 или на място.
При записване ще Ви бъдат съобщени мястото, датата и часът на провеждане на изследването,
както и необходимите документи за явяване.
За явяване на психологично изследване е необходимо да носите със себе си следните
документи:
- Копие и оригинал на свидетелство за управление на МПС;
- Копие и оригинал на контролен талон;
- Документ за платена такса
- Очила при необходимост

Допълнителни документи за водачи, лишени от правоуправление:
- Копие от Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по
съответния ред;
- При отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството, или
съдебното решение (ако има такова) и удостоверение от МВР за изтърпяно наказание;
- Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – СУМПС , паспорт или лична
карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес.
До психологическо изследване не се допускат лица, които:
- не представят съответните документи;
- са в нетрезво състояние;
- се явят след започване на теста.

Такси за явяване на психологическо изследване

- Таксата за явяване на психологическо изследване e 45 лв.
- Такса за издаване на дубликат на удостоверение за психологическа годност - 12 лв.
Таксите се заплащат на място на регистратурата на ДКЦ Авис Медика в деня на изследването.
Валидността на удостоверението за психологическа годност е 3 години.
Контакти

Работно време:

От понеделник до петък от 08:30 часа

Телефон:
064/90 90 94

Адрес:
гр. Плевен,
ул. Коста х.Пакев 7
ДКЦ Авис Медика
кабинети 116 и 119